TRANSPORTATION

1. General glossary


1. dawn (n.) – зора, разсъмване
2. transportation (amE.) – транспорт, превоз, превозно средство, билет, стойност на тр.
3. transportation modes (phr.) – начини на транспортиране
4. challenges to sustainability (phr.) - предизвикателства за устойчивостта
5. sustainable use (phr.) – устойчиво използване
6. apparent (adj.) -  очевиден (obvious, evident), видим
7. mode (n) – начин, средство, способ
8. prior (adj.) – предшестващ, предшен
9. prior to (prep.) – преди 
10. ultimately (adv.) – накрая, в края на краищата
11. jet travel (phr.) – fast travelбързо пътуване, бърз транспорт
12. conventional (adj.) -  традиционен
13. light rail (n.) – тролей, трамваи, теснолинейка
14. one mile apart (phr.) – на всяка една миля
15. curb level (phr.) – на нивото на бордюра
16. extended (adj.) – разширен, продължителен
17. behind schedule (phr., adv.) – със закъснение, с изоставане от разписанието
18. priority (n.) – приоритет, предимство
19. It have been around for many years (phr.) – съществува от много години
20. concept (n.) – понятие, идея, обща представа
21. smart transit priority (phr.) – умно предимство за транзитните средства
22. headway (n.) – напредък, напредване, движение напред; (adj.) – главен, първостепенен
23. headway management (phr.) – ефективно управление
24. consider (v.) – смятам, обмислям, разглеждам
25. publicly operated modern light rail (phr.) – модерни системи за градски транспорт
26. prevail (v.) – преобладавам, вземам надмощие
27. protected rights of way (phr.) – запазено предимство на пътя
28. traffic safety features (phr.) – особености за безопасност на движението
29. commuter (n.) – човек, който пътува ежедневно до работата си с карта за обществен транспорт; превключвател
30. commuter rail systems (phr.) – обществена система за публичен транспорт.
31. freight (n.) – товарен за влак; (n.) товар, превоз; (v.) товаря, натоварвам
32. intact (adj.) – непокътнат
33. suburban freeway travel (phr.) – пътуване в предградията по шосе
34. avoidance (n.) – избягване
35. collision (n.) – стълкновение, сблъскване
36. initial (adj.) – първоначален, начален
37. feature (n) – особеност, свойство, отличителен белег, статия; (v.) характеризирам с, показвам на екран
38. in excess of (phr.) -  в излишък на
39. studies suggest that (phr.) – проучванията показват, че
40. promise (n.) – обещание; (v.) обещавам
41. automobile travel (phr.) – автомобилен транспорт
42. propel (v.) – задвижвам, тласкам
43. half a century ago (phr.) – преди половин век
44. enhance (v.) – подобрявам, усъвършенствам
45. exclusive rights (phr.) – изключителни права
46. carpool (n.) – споделено пътуване
47. incorporate (adj.) – съединен, обединен; (v.) включвам
48. lane (n.) – лента за движение, платно, алея
49. particularly (adv.) – особено, в частност
50. congestion (n.) – задръстване
51. congestion pricing (phr.) – плащане за избягване на задръстванията
52. pricing (n.) – поставяне на цена, ценообразуване
53. for free (phr.) – безплатно
54. acceptance (n.) – приемане, одобрение
55. tolled freeway (phr.) – път с тол-такса
56. bypass (n.) – околовръстен път
57. shared use vehicles (phr.) – споделени превозни средства
58. emerging (adj.) – нововъзникващ
59. multimodal transportation (phr.) – мултимодален транспорт
60. awareness (n.) – осведоменост, осъзнаване
61. quest (n.) – стремеж, търсене, дирене
62. in real term (phr.) – на практика
63. tenant (n.) – наемател
64. assume (v.) – предполагам
65. adolescent (n.) – юноша
66. brain injury (c.) – мозъчна травма
67. mature brain (c.) – мозък на възрастен
68. to charge someone with – обвинявам някого в
69. in a snap (phr.) - моментално 
70. reimbursement (n.) – възстановяване на пари (връщане на вложените средства)
71. compound (n.) – съединение, сложна дума
72. pallor (n.) – бледост (paleness)
73. pale (adj.) – блед
74. asylum (n.) – убежище
75. asylum seekers – търсещи политическо убежище
76. fluid retention (phr.) – задържане на течности
77. carotid arteries (n)сънна артерия
78. drowsiness (n.) – сънливост
79. imminent (adj.) – предстоящ (застрашаващ, надвиснал)
80. inevitable (adj.) – неизбежен (неминуем, фатален)
81. proximity (n.) – близост, съседство
82. zeal (n.) – жар, устрем
83. zealot (n.) - фанатик
84. cohesion (n.) – сплотеност, сцепление, последователност


2. Describing the following words


1. congested - the state of being overcrowded, especially with traffic or people

2. carpool – a group of people who travel together, especially to work or school and share the cost

3. bypass – a road built around a town or village so that traffic does not need to travel through it

4. commuter – a person who regularly travels between work and home

5. a bus loading zone (busstop) – a stop where carries can be loaded and unloaded

6. collision – an accident that happens when two vehicles hit each other with force

7. freight – the goods or merchandise conveyed in a ship, airplane, or vehicle

8. sustainable – able to continue without causing damage to the environment

9. extended – longer than expected or planned

10. conventional – ordinary rather than different or original

11. intact – complete and in the original state, not damaged

12. multimodal – involving more than one of carrier, as truck, ship and rail

13. enhance -  to increase or improve in value, quality or attractiveness


3. Studying the following verbs 


1. abstain (v.) – въздържам се
abstinence (n.) – въздържане от

2. contain (v.) – съдържам, ограничавам (развитие), побирам
content (n.) – ограничение, съдържание (adj.) доволен
discontent (n.) – недоволство

3. detain (v.) – задържам (след работа, от органите на реда), забавям
detention (n.) – задържане; detention center (phr.) – център за задържане

4. maintain (v.) – поддържам (в изправност, на едно ниво)
maintenance (n.) – поддръжка на уред

5. obtain (v.) – придобивам, получавам
obtainer (n.) – лице, което придобива нещо; obtainment - спечелване

6. pertain (v.) – принадлежа, спадам към (pertain to – принадлежа на)
pertaining to – характерен за, присъщ за

7. retain (v.) – задържам (за течности), запазвам
retainment - запазване

8. sustain (v.) – поддържам (развитието на), издържам (финансово), отстоявам (изпитание)
sustenance (n.) – прехрана, издръжка


4. Definition of different types of roads


freeway (магистрала) – a large divided highway that is usually in or near a big city and does not cost anything to use

highway (главен път) a road built for fast travel between towns and cities

interstate (междущатски път) a wide road built for travel from state to state as part of the U.S. National Highway

parkway (булевард) – a wide road with an area of trees and grass on both sides

tollway (платена магистрала) – a long wide highway that drivers have to pay to drive on

turnpike (платена магистрала) – a highway in the eastern part of the U.S. that drivers must pay to use


5. Infrastructure glossary


pothole (n.) – дупка (в асфалта)
lane (n.) – лента за движение (fast lanes, slow lane, emergency lane, bus lane), плувен коридор, тясна улица (уличка), алея
cloverleaf (n.) – детелина (пътен възел във формата на детелина),
junction (n.) – кръстовище
bottleneck (n.) – стеснение на пътя (поради ремонт или катастрофа)
thoroughfare (n.) – главен път, главна улица
lay-by (n.) – отбивка
cul-de-sac (n.) – задънена улица, безизходица (dead end street)
manhole (n.) - шахта
manhole coverкапак на шахта
gutter (n.) – канафка
roundabout (n.) – кръгово (Ben)
traffic circle (n.) – кръгово (кръстовище с кръгово движение)
bypass (n.) – околовръстен път
hard shoulder (n.) – банкет
driveway (n.) – алея за кола (във вила, хотел)
carriageway (n.) – платно за движение
jolt (n.) – друсане, разтърсване
block (n.) – am. E – пресечка


6. Road signs


yielding (n.) – давам предимство, отстъпване
to yield (v.) – am.E – давам предимство
roadway narrows (n.) – стесняване на пътното платно
roadwork aheadпътни работи
stop at intersectionспрете на кръстовище
direction to be followedследвай посоката
right bendдесен завой
school zoneучилищна зона
slippery roadхлъзгав път
bumps легнал полицай, неравен път
No entryвлизането забранено
U-turnобратен завой (no U-turn, make a U-turn)
One –way trafficеднопосочно движение
Two-way trafficдвупосочно движение
Overhead clearanceвисочина на минаване
Railroad / Level crossingжелезопътен прелез
Double bendдвоен завой
Falling Rocksпадащи камъни
Closed to trucksзатворен за товарни автомобили
Yield / Give wayосигури предимство
Pedestrian crossingпешеходна пътека
Passing / Overtaking prohibitedминаването/изпреварването забранено
Steep hillпът с голям наклон
to jump the lightsминавам на червено


7. Automobile body style names


sports carспортна кола
vanбус, фургон
minivanминиван
limousine лимузина
micro compact carмалък автомобил
pickup truckпикап
hatchbackхечбек
convertible кола със сгъваем покрив
two-door salon (UK), sedan (US) – седан с две врати
four-door saloon / sedanседан с четири врати
estate car (UK) – кола комби station wagon (US) – кола комби
sport-utility vehicle – SUVавтомобил с висока производителност и четири задвижващи колела


8. The car parts


Car part exterior

roofтаван
rack - покрив
sun roofлюк
windshield (US)предно стъкло; windscreen (UK)
outside mirrorвъншно огледало
windshield wiperскъклочистачки
hood (US) – капак; bonnet (UK)
grillрадиаторна решетка
head lightфар на автомобил
brake lightстопове
hazard lightsавариини светлини
dipped beamsкъси светлини
main beamsдълги светлини
jack крик
blinkers – мигачи (indicators)
tyres гуми
aerial - антена
bumperброня предна
license plate (US) – регистрационен номер; number plate (UK)
indicator lightмигач (светлинен индикатор)
shieldброня
front fenderпреден калник
wheel гума, колело
hub capтас (капачка на главината)
door postрамка на вратата
outside mirrorвъншно огледало
doorврата (за влизане в купето)
door handleдръжка на врата
windowпрозорец
quarter windowчетвърт прозорец
back fenderзаден калник
tail lightзаден стоп
trunk (US) – багажник; boot (UK)
fender (US) – калник; wing (UK)
rear axleзаден мост


Car part interior

rearview mirrorогледало за обратно виждане
vanity mirrorлично огледало
sun visorсенник
ventотдушник
headlight (turn) signalръчка за подаване на мигач
cruise controlбутон за постоянно задаване на скоростта
wiper switchпревключвател за спирачките
horn клаксон
ignition switchключ за запалване на двигателя
steering wheelволан
on board computerбордови компютър
climate controlустройство за контрол на климатика
gearshift leverлост за смяна на скоростите
center consoleцентрална конзола
tachometer километраж
speedometer скоростомер
odometer оборометър
acceleratorпедал за газта
handbrakeспирачка
adjustment knobоблегалка
seat beltпредпазен колан
dashboard табло за управление
child safety seatдетска предпазна седалка


Under the bonnetbatteryакумулатор
flat batteryизтощен акумулатор
pistons бутала
spark plugsзапалителни свещи
distributorразпределител
jump leadsзахранващи кабели
washer fluidтечност за чистачките
brake fluidспирачна течност
fan beltремък за динамо
dipstickщека за проверка на маслото
valveклапан
exhaust pipeтръба за изгорелите газове (ауспух)
gas tankрезервоар
chassisшаси
camshaft разпределителен (колянов) вал
catalytic converterкатализатор
crank caseкартер (маслото)
exhaust systemауспухна система
oil panтава за маслото
shock absorberамортисьори
power steeringхидравлика на волана (серво управление)
residueутайка
froth пяна


9. Transport related words


screechсвирене на гуми
flashingпремигване на фарове
swerving завиване
deliberately нарочно, преднамерено
Take your time (phr.) -  Не бързайте
Be in a rush (phr.) – бързам
overtakingизпреварване
motoring skillsшофьорски умения
boy racerсъстезател
road hogцар на пътя (агресивния шофьор)
backseat driverнавигатор, мърморко
Sunday driverбавния шофьор
offence нарушение, обида
reverse задна скорост (ход)
acceleratorпедал на газта, ускорител
switchпревключвател
revokeотнемам нещо от някой високопоставен орган, анулирам
prosecuteдавам под съд, повдигам обвинение
indicateпосочвам, показвам
brakeспирачка
tankрезервоар
pull upспирам за автомобил
skid буксувам, буксуване
gripсцепление (хващане)
dazzle заслепявам
dazzling lightзаслепителна светлина
clutchсъединител
pressureналягане
gunпистолет
to gun the motorфорсирам двигателя
fuelгориво
upholsteryкожен салон (тапицерия)
reversedпреобърнат, обърнат
backed облегнат
fastened закрепен
indicated leftподаде ляв мигач
to put once foot downрязко натисна газта
overtook – настигам, изпреварвам
fuel indicatorиндикатор за гориво
pulled upспря
neuter gearсвободна скорост
filled upпълен догоре
wipers чистачки
dipped his headlinesмига на къси
chaseпреследване, гонитба, лов, дивеч
getaway (n.) – бягство, стартиране
strolling (adj.) - странствуващ
shopping for bargains (phr.) – пазаруване на изгодни цени
deluxe suiteлуксозен апартамент
bonfire (n.) – голям огън на открито
clean laundryчисто пране
add up (v.) - събирам10. British and American transport words


UK
US
BG
1.
dip switch
commuter
превключвател
2.
wing
fender
калник
3.
dynamo
generator
динамо
4.
bonnet
hood
капак
5.
boot
trunk
багажник
6.
petrol
gasoline
бензин
7.
coach
trainer
треньор
8.
motorbike
motorcycle
моторетка
9.
lorry
truck
камион
10.
dual carriageway
divided highway
двулентов път
11.
pedestrian crossing
walkway
пешеходна пътека
12.
diversion
bias
отклонение
13.
car park
parking lot
паркинг
14.
pavement
sidewalk
тротоар, паваж
15.
taxi rank
cabstand
стоянка на таксита
16.
roundabout
traffic circle
кръгово кръстовище
17.
dipped lights
low  beams
къси светлини
18.
flat battery
dead battery
изтощен акумулатор
19.
flyover
overpass
надлез
20.
gear lever
gear shift
скоростен лост
21.
driving licence
driver’s license
книжка
22.
give way
yield
предимство
23.
window heater
defroster
прозорец нагревател
24.
glove box
glove compartment
жабка
25.
jump leads
jump cable
помощни кабели
26.
slip road
entrance
изход
27.
indicators
turn signals
мигачи
28.
main beams
high beams
дълги светлини
29.
silencer
muffler
уплътнение
30.
wing mirror
side mirror
странично огледало
31.
drink-driving
drunk driving
пияно шофиране
32.
platform
track
перон
33.
underground (tube)
subway
метро11. Phrasal verbs


pull away – to start (тръгвам, отивам си)

pull in – to arrive at (слизам, пристигам, придвижвам се, дръпвам)

pull off – to drive a car off the road in order to stop, or to turn into a smaller road (отбивам)

pull out – to drive to the side of the road and stop the car, or to make someone else do this (отбивам)

pull over – to drive onto a road from where you have stopped, to change lanes (отбивам)

pull up – to stop the car, often for a short time (спирам за почивка)

jump outизскачам


12. Put the words in three groups


Shipping
Air transport
Rail transport
anchor - котва
cockpit пилотска кабина
compartment - купе
Boarding rampзакачване на борд
galleyкухня на самолет
stack - комин
bowнос на кораб
gliderбезмоторен самолет
gradient\incline - наклон
cabin - каюта
fuselage - корпус
platform - перон
forecastleпомещение за моряци
propellerперка
sidingстраничен коловоз
funnelкомин на параход
rudderкормилна уредба
sleeperспален вагон
galleyкухня на кораб
runwayсамолетна писта
shunting operationsманеврени операции
gangwayстълба за качване на кораба

undercarriage - шаси
helm - щурвал

tubeподземна железница (UK)
hold - трюм


hullкорпус на параход


mast - мачта


propeller витло


sternзадна част (кърма)
13. Transport expressions


[airplane]

air-traffic controllersконтрольори на въздушния трафик
charter flightsчартърни полети
excess baggageсвръхбагаж
fog-bound airportобхванато в мъгла летище
forced landingпринудително кацане
ground speedназемна скорост
landing clearanceразрешително за кацане

[ship]

to call at a port отбивам се в пристанището
to hoist sailsвдигна платна
to hug alongside the coastдвижа се покрай брега
to moor alongside a quayакостира на кея
to run agroundзасяда за кораб
to sweep in for landingзаход за кацане
to take on cargoвзема товар
to taxi down a runwayрулира по пистата
to weigh anchorвдига котва
wharf – n. кей, пристан; v. закотвям в пристан


14. Vessels and their definitions


punt (плоскодънна лодка) – a long river boat with a flat bottom usually propelled with a pole

barge (шлеп)– a long boat with a flat bottom, used for carrying heavy loads on rivers or canals

raft (сал, надуваема лодка) – a platform of logs and planks strapped together to float on water

yacht (яхта) – a sailing or mechanically driven vessel, used for pleasure cruises or racing

launch (катер) – a motor boat that carries passengers for short distances

liner – a large ship for carrying passengers in great comfort on long journeys

submarine – a ship which can travel under water

tugboat (влекач, буксир) – a small powerful boat for towing ships

trawler (риболовен кораб) – a large boat that uses a wide cone-shaped net to catch fish

ferry – a boat or ship for taking passengers and vehicles across an area of water, especially as a regular service

houseboat – a boat which people use as their home

coaster (крайбрежен търговски кораб)– a ship which sails between ports along a coast

galleon (галеон) – a large ship with three or four masts, used both in trade and war from the 15th to the 18th centuries


15. General transportation words


altitudeнадморска височина
airlineавиолиния
bail outскачам с парашут
circle кръжа, въртя се над нещо
cruiseекскурзия с кораб, пътувам по море, кръстосвам
descentспускане, слизане
domesticвътрешни полети
fuselageкорпус на самолет
jetреактивен двигател
lift offизлитане, пускане
landing gearшаси на самолет
outgoing \ incomingзаминаващи \ пристигащи
take offизлитане
thudтупване, глух звук, тупвам, строполясвам се с тъп звук
wingsемблема на летец, кулиси
aftпо посока назад, заден
ruptureразкъсване
rapture - възторг
rapturous - възторжен
bulkheadпреграда
mishapзлополука, премеждие, дефект, повреда
gadget (n.) – приспособление, кухненски уред, джуджурия
sobriety (n.) – трезвост, трезвеност, уравновесеност
distraction (n.) – разсейване, развлечение, разсеяност, безумие, лудост, обърканост
havoc (n.) – поразия, опустошение, бъркотия
unfit (adj.) – негоден, неспособен, неподходящ
 


16. Words


buoy шамандура
capsizeпрекатурване (преобръщане) за плавателен съд
to be bound forпътуващ за
cast off – отплувам (sail away)
embark качвам се на кораб, впускам се в нещо
disembark дебаркирам, слизам
founder основател, учредител
furl свива платна
launchхвърлям, мятам, пускам в ход, по вода, лансирам
lighthouseфар, маяк
starboardдесен борд на кораб
portside ляв борд
wreckageостанки от корабокрушение, руини
pierвълнолом
voyageпътуване по море
boardwalk - дървена пешеходна пътека през пясък или блатиста почва
peer – n. връстник, v. взирам се
peer reviewпартньорска проверка
havenубежище, пристан
harbor пристанище
portград-пристанище
wharfкей, пристан, товаро-разтоварна дейност
jettyкей, вълнолом, дига
jumble (n.) – неуредица, бъркотия (v.) друсам, разбърквам
astern (adv.) – назад, на кърмата
avail (n.) – полза, облага (adv.) от полза (v.) помагам на, ползувам
struck (v.) – стачкувам, удрям, бия, блъскам
rescue (n.) – спасяване, спасение (adj.) спасителен (v.) спасявам, освобождавам
submerged (adj.) – подводен, потопен, залян с вода
comprise (v.) – съдържам, включвам, обемам, обхващам


17. Synonyms


Amplify – to enlarge upon or add detail to (a story or statement); to increase the volume of (sound), especially using an amplifier; to cause to become more marked or intense (увеличавам)

Augment – to make (something) greater by adding to it; it applies to what is already developed or well under way (увеличавам)

Boost – to lift by giving a push from below or behind; to help or encourage (something) to improve or increase; to promote vigorously; to amplify (an electrical signal) – повдигам
Boost a signal

Enhance – to make greater, as in value, beauty, or effectiveness; to improve the quality or condition of (повишавам, покачвам)

Enlarge – to make or become bigger or more extensive; to broaden; to develop a bigger print of a photograph (уголемявам)

Expand – to increase in size, area, volume, bulk, or range; to spread out (разширявам)

Extend – to lengthen in space or time; to make longer or wider; to spread out (a body or a limb) at full length; to stretch to a specified point (удължавам във времето и пространството)

Heighten – to raise or increase the quantity or degree of; to intensify (повишавам)

Inflate – to raise or expand abnormally or improperly; to cause to increase excessively; to puff up (надувам, напомпвам)
Inflate figuresнадувам цифрите

Magnify – to exaggerate or become exaggerated in importance; to increase the apparent size of, especially by means of a lens or microscope (увеличавам в значение)

Raise – to increase the amount, level or strength of something; to move to a higher position; to erect or build; to cause to be heard, considered or discussed (повдигам, повишавам)Amplify
Augment
Boost
Enhance
Enlarge
Expand
Extend
Heighten
Inflate
Magnify
Raise
taxes


x
economy


x
x

x

confidence


x
income

x
x
a company


x
a portfolioa union
x

x
business ties


x
xrisks
X
x

appetite


x
xa problem
X


a deadline


x
speculations
X


xawareness


x
a house


x
endurance


x
an airbag
x


figures
xx


a trivial situation

x

a signal
X


Text
Xx
xx18. Take + postfix


take in the sightsвъзприемам, съзерцавам, разглеждам

take in translatingвърша надомна работа срещу заплащане

to be taken inставам жертва на измама

take in laundryвърша надомна работа

take inприемам

take in large numbersприготвям

take afterприличам на някого, метнал съм се на някого

take upзаемам (време, пространство, внимание, възобновявам дейност, скъсявам за дрехи, залавям се с някакво хоби)

take up withсближавам се с някого

to take up the causeда се захване с каузата

take up a problem with someoneпоставям някакъв проблем за разговор

take out bad mood on someoneизкарвам си лошото настроение на някого

take onпоемам роля, отговорност

take on a mysterious appearanceприемам мистериозен вид

take overпоемам (ръководство, управление)

take offотсъствам, свалям цена

taking people offимитирам

take to the streetsизлизам да протестирам

take to doing somethingсвиквам да правя нещо

take downзаписвам

take apartразглобявам

to be taken aback - стъписан

take onпридобивам някакво качество, наемам


19. Nouns with take


Intakeвсмукване, поемане, поглъщане

Uptakeиздигане, повдигане, разбиране, схващане

Out-take -  a scene or sequence filmed or recorded for a movie or program but not included in the final version

Take-offмахам от себе си, събличам

Takeawayотнемам, отмахвам, махам, храна за вкъщи

Takeoverпоглъщане, вземане под управление

Take–upзаемам, вземам, приемам (Take-up of the productинтерес към нещо)


20. Idioms I


One for the road – to have an alcoholic drink just before leaving

Down the road – sometime in the future (някъде в бъдещето)

The end of the road – the point where it is no longer possible to continue with a process or activity

Hit and run – a road accident in which the driver who caused the accident drives away without helping the other people involved and without telling the police

To hit the road – to leave a place or begin a journey

To drive a hard bargain – to expect a lot in exchange for what you pay or do

To drive a wedge between – to cause a division between people or groups

To drive someone up the wall – to make someone extremely angry -

To be on the road – to be likely to achieve something

All roads lead to Rome – there may be different routes to the same goal


21. Idioms II


To be on the right track – to be doing something in a way that will bring good results. Our success in the opinion polls proves we're on the right track.

An inside track – a special position within an organization, or a special relationship with a person that gives you advantages that other people do not have

The fast track – the quickest and most direct route to achievement a goal

To get/ be on the gravy train – to attempt to make money quickly, easily, and often dishonestly

To get off the track – to start talking about something that is not part of what you should be talking about

To cover one’s tracks – to hide or conceal something

To lose track – to no longer know what is happening, or not to remember something

Off the beaten track – a place where few people go, far from any main roads and towns


22. Idiomatic expression


Between the devil and the deep blue sea – when someone is in a difficult situation with two choices, both of them equally unpleasant

Out of one’s depth – when someone doesn’t understand anything

To be in deep water – when someone is in serious trouble

To sail under false colours – when something is hypocritical

To show one’s true colours – when someone reveals his true nature

To paddle one’s own canoe – when one could rely on himself

To swim with the tide – when someone goes along with prevailing opinion

To put out to sea – when the boat leave the harbor

To follow the sea – when someone or something is leaves and become something or someone else

To rock the boat – upset people (нарушавам равновесието)

To be on the rocks – whiskey with ice cubes

To be at sea – when someone is confused

To be riding the crest of the wave – when someone is very successful in something


23. Expressions


a flight of fancy -  полет на фантазията

to fly in the face ofда лети в лицето на (не спазвам, противопоставям се)

to go on/ off the airвлизам/ излизам от ефир

(to come out) with flying colours(излизам) с гордо вдигната глава

to fly at someoneатакувам някого, нахвърлям се

to be in the airнеясни планове, носи се във въздуха

to clear the airизяснявам неясноти

top flight (adj.) – първокласен, най-добър

to fly into a rageизпадам в ярост

to travel lightс много малко багаж

to fly highна седмото небе

car accidentкатастрофа

plane crash самолетна катастрофа

sinking shipпотъващ кораб
Няма коментари:

Публикуване на коментар