Четене и обозначаване на време - часове и часовник (Time - Hours and clock)

I. Използвани предлози.
За да се обозначи времето в часове и минути в английски език се използват три предлога:
at — в
past — след
to — до.

На въпроса What time is it? — Колко е часа?
Отговора за почва с думите It is...
It is 12 o'clock - 12 часа е.
It is 3 o'clock - 3 часа е.

При отговор на въпроса At what time? — В колко часа?
Използва се предлога at в значение на “в”.
At what time do you come home? — В колко часа ще дойдете в къщи?
(We come home) at six o'clock. — (Ще дойдем в къщи) в шест часа.

Време до половината час.
За да се съобщи времето до половината на часа включително, се използва предлога past — след:
 • at a quarter past three — в три и петнадесет (букв. Четвърт след три часа);
 • at seven minutes past one — в един часа и седем минути (букв. В седем минути след един);
 • at half past six — в шест и половина (букв.  На половината час след шест).

Време след половина на час.
За да се съобщи времето след половината на часа се използва предлога to — до:
 • at a quarter to five — в пет без петнадесет (букв. Четвърт час преди пет);
 • at 25 minutes to eleven — в единадесет без 25 минути (букв. 25 минути преди единадесет).

Членуване.
При съобщаване на времето, думата "quarter" — четвърт час, винаги се използва с неопределителен член “a quarter “, а думата "half" — половин час - е без член.
В официалните съобщения и документи за съобщаване на времето до обяд се използва съкращението  a. m. (ante meridiem), а след обяд р. m. (post meridiem):
 • В 3.30 - at half past three a. m.
 • В 19.45 - at a quarter to eight p. m.

А в разговорната реч вместо а. m. и р. m. се използват съответно изразите:
 • in the morning - сутрин;
 • in the afternoon - през деня;
 • in the evening - вечерта;
 • at night - през ноща.
Не will come at ten in the morning. — Той ще дойде с десет сутринта.
Не will come at nine in the evening. — Той ще дойде в девет вечерта.

Чaсовете в английски език:
 • It,s ten o`clock. - Часът е 10.00 .
 • It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
 • It,s half past six. - Часът е 6.30.
 • It,s a quarter past eight. - Часът е 8.15.
 • It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.


Единици за време (Units of time):
 • second - секунда
 • minute - минута
 • hour - час
 • day - ден
 • week - седмица
 • fortnight - две седмици
 • month - месец
 • year - година
 • decade - десетилетие
 • century - век
 • weekend - почивни дни
 • leap year - високосна година

Времето през деня (Times of day).
 • morning - сутрин
 • afternoon - ден
 • evening - вечер
 • night или night time - нощ
 • midday или noon - обед
 • midnight - полунощ
 • dawn - разсъмване
 • dusk - здрач
 • sunrise - изгрев
 • sunset - залез

Други думи, отнасящи се за време (Other time-related words).
 • now - сега
 • then - после
 • immediately или straight away - незабавно, веднага
 • soon - скоро
 • earlier - по-рано
 • later - по-късно
 • Frequency - честота
 • never - никога
 • rarely - рядко
 • occasionally - от време на време, понякога, случайно
 • sometimes - понякога
 • often или frequently - често
 • usually или normally - обикновено
 • always - винаги
 • every day или daily - квсеки ден или ежедневно
 • every week или weekly - всяка седмица или ежеседмично
 • every month или monthly - всеки месец или ежемесечно
 • every year или yearly - всяка година или ежегодно

Това са основните препоръки и информация за четене и обозначаване на време в английски език - часовник, часове, четвърт и половин час, питане за време и отговаряне.
Няма коментари:

Публикуване на коментар