Разговор на английски (Having a conversation)

Разговор (Having a conversation).
Всеки, който е започнал да изучава английски език, иска и час по-бързо да усвои начините за започване на разговор. Възможни са много и различни начини за започване на разговор, да покажете на събеседника си, че го слушате; да изразите съгласие или несъгласие; да проверите дали са Ви разбрали или не и т.н. В процеса на разговора Вие също може да помолите някой да повтори нещо, да смените темата на разговор или за завършите беседата. За всички тези случаи може да намерите някои подсказки по-долу.


Започване на разговор (Starting a conversation).
Hello - Здравей (неформален поздрав, за пред познати хора).
Nice weather, isn’t it? - Хубаво време, нали?
Aren’t you a friend of Ivan’s? - Вие не сте ли приятел на Иван?
Did you see the match last night?- Гледа ли мача миналата вечер?
So, what do you think about (this match)? - Е, какво мислиш за това (за мача)??
What’s your favourite TV show? - Кое е твоето любимо телевизионно шоу?
Guess what I did last night? - Познай какво правих миналата нощ?
So, how’s your new shoes? - Е, как са новите обувки?

Показвате, че Вие слушате (Showing that you are listening).
Uh-huh. - А-ха.
Yeah. - Да.
Exactly. - Точно.
Ok. - Добре,
Right. - Вярно.
I know what you mean. - Знам какво имате предвид (Добре Ви разбирам).

Давате си време, за да помислите (Giving yourself time to think).
Um… - Хм…  
Well… - Ами…
Uh… Е-е…
Just a minute. - Само за момент (за минутка).
Let me think. - Чакай да помисля (Позволи ми да помисля.

Проверка за разбиране (Checking for comprehension).
Does that make sense? - Това ясно ли е?
Do you get it? - Схвана ли (Разбра ли)?
Do you see what I mean? - Разбираш ли какво имам предвид?

Проверка за съгласие (Checking for agreement).
Don’t you agree? - Не си ли съгласен?
So what do you think? Е (и така), какво мислиш?
We have to (act fast), you know? - Ние трябва да действаме бързо, нали така?

За започване на разговор в по-неформална среда.
Най-подхожда за тази цел "Hello" - "Здравей, Привет!" Използвайте го в разговор с роднини, приятели, съседи.
Hello, boys (girls). - Здравейте момчета (момичета).
Hello, everybody. - Здравейте всички.
Hello, Mum. - Здравей, мамо.
Hello, Dad. - Здравей, тате.
Hello, Ivan! - Здравей, Иване!

Спиране на непознат човек на улицата.
Също може да ползвате "hello", когато спирате непознат човек на улицата или се опитвате да привлечете вниманието на някого, или отговаряйки на телефонно позвъняване.
Hello! - Ехо, хей!
Hello. - Ало.


Понеже това са ситуации от реалния живот, има много други начини да започне и поддържа разговор  (Having a conversation) на английски език и в процеса на своето обучение Вие ще усвоявате все повече подобни ситуации.
Няма коментари:

Публикуване на коментар