Видове глаголи в английски език (The English Verbs Classification)

По състава на своята изходна (основна) форма английските глаголи се делят на:
-    прости (simple verbs)
-    производни (derived verbs)
-    сложни (compound verbs).

Към простите глаголи, в които не се използват суфикси (suffixes)  и префикси (prefixes), спадат:
 • to go - отивам;
 • to work - работя;
 • to write - пиша и др.

Към производните глаголи се отнасят такива, в състава на които влизат суфикси (suffixes) и префикси (prefixes):
 • to strengthen - укрепвам;
 • to surpass - превъзхождам;
 • to realize - осъществявам;
 • to magnify - увеличавам;
 • to foresee - предвиждам и др.

Глаголи с две основи.
В състава на сложните глаголи влизат тези, които се състоят от две основи, но изразяват едно понятие:
 • to fulfil - изпълнявам;
 • to whitewash - вар;
 • to side-track - отклонявам;
 • to ends meet - свързвам двата края и др.

Съчетание на глагола със служебна дума (послелог - postposition).
Някои английски глаголи представляват съчетание на глагола със служебна дума (послелог - postposition), съвпадаща по форма с наречие. Такова съчетание представлява единно смислово цяло, макар че служебната дума (послелогът) се пише отделно и има самостоятелно ударение. По своето значение и функции послелогът се приближава до префикса (prefixe) и често съответства на приставка:
 • to go out - излизам;
 • to go in - влизам;
 • to go away - отдалечавам се;
 • to go by - преминавам и др.
В някои случаи, съчетаването на глагола с послелог (postposition), има значение различно от значението на глагола без послелог:
 • to set - поставям, to set out - отправям се;
 • to take - вземам, to take in - заблуждавам;
 • to bring - донасям, to bring about - осъществявам;
 • to carry - нося, to carry out - осъществявам и др.

Съчетаване на глагол и съществително.
Някои устойчиви съчетания, образувани по синтактичен начин от съчетаване на глагол и съществително, съответстват по значение на глагол. Тези съчетания предават едно понятие и представляват единно цяло:
 • to take саге - грижа се;
 • to take notice - забелязвам;
 • to take part - участвам;
 • to make haste - слушам и др.

Съчетания на глагола "to have" със съществително.
Единно смислово цяло представляват също съчетанията на глагола "to have" със съществително, предаващо еднократно действие:
 • to have a smoke - дръпвам една цигарка;
 • to have a wash - измивам се;
 • to have a look - поглеждам и др.
Няма коментари:

Публикуване на коментар