Основни форми на глагола в английски език (Basic forms of the verb in English)

Четири прости глаголни форми
В английски език има всичко четири прости глаголни форми. Всички останали са сложни, тъй като се образуват с помоща на спомагателни глаголи. Простите форми глагола е необходимо да се знаят, защото се използват за образуването на всички сложни форми.

Ето ги и четирите форми:
I форма – Инфинитив (Infinitive) — to + verb = infinitive
II форма – Минало неопределено време (Past Indefinite) + -ed
III форма – Причастие в минало време (Participle II) + -ed
IV форма – Причастие в сегашно време (Participle I) + -ing


Няма коментари:

Публикуване на коментар